Home Page Image
 

...Першае, што скажу я табе, гэта чытай, у кніжках і ў разумных людзей пытайся, як жылі даўней нашы тутэйшыя людзі...

Максім Гарэцкі
 

 


ТРАЯНСКАЯ ГІСТОРЫЯ

Адным з першых твораў гістарычнай тэматыкі, якія з XII ст., эпохі зарад-жэння заходнееўрапейскага рамана, з'явіліся ў сярэднявечных літаратурах і спа-радзілі шэраг буйных наследаванняў, была «Траянская гісторыя» — сярэднявечная версія гамераўска-вергіліеўскіх матываў. Крыніцаю ўсіх шматмоўных варыяцый «Траянскай гісторыі» былі два псеўдагістарычныя творы, пра апакрыфічнасць якіх на працягу многіх стагоддзяў ніхто не здагадваўся. Склаліся яны на мяжы IV— V стст. на лацінскай мове і, магчыма, былі перакладамі або апрацоўкамі загінуўшых фэчаскіх арыгіналаў — «ГЗе ехсісііо Тгоіае» («Падзенне Троі») фрыгійца Дарэса і «ЕрНстегіх Ьеііі Тго)апі» («Запіскі пра Траянскую вайну») крыцяніна Дыктыса. Дзякуючы таму, што ўспрымаліся як сведчанні сапраўдных удзельнікаў Тра­янскай вайны, гэтыя творы карысталіся велізарнай папулярнасцю і ўважаліся за адзіныя аўтэнтычныя рэляцыі пра сапраўдную хаду падзей пад сценамі Троі. Абодва творы былі добра вядомы і ў Рэчы Паспалітай як у Сярэднявеччы, так і ў пазнейшыя часы. Аднак літаратурнае значэнне траянскі раман набывае толькі са з'яўленнем «Рамана пра Трою» Бпрацоўкі (другая палова XVI ст.). Рукапіс захоўваецца ў хранографе XVI—XVII стст. у Нацыянальнай бібліятэцы Украіны (рукапіс ДА/П-157, арк. 1 — 129.). Урыўкі з аповесці пададзены па выданні: Білецькчй О. Хрестоматія давньоі украі'нськоі літературй. Кйі'в. 1952. С. 549—555.

Рэдпадрыхтоўка А. Ул. Бразгунова.

СКАЗАНИЕ О ВОЙНЕ ТРОЯНСКОЙ

[Другі дзень бітвы пад Трояй]

Кгдыж заправдытемность оное то ночи отышла, который жь темности зоря раная усходячая отдалила, а солнце своими пре-менми землю осветило, он ростропный муж валечный Гектор, справца и геман всего гуфу троянского, будучи пилен вел(ь)ми у своем гетманстве, рано вес(ь) люд свой валечный обослал а казал ся им зготовати, а им на некоторую широкость плеца там, где костел Диянны богини был збудован, приказал ся сойти. А розделивши их подлуг опатреня валечного по гуфех и по шпицах, им, достаточным на зряженую валку, оного то дня одны ворота места Тройского, который ж званы Дарданидес, отворити приказал; а призвавши до себе двух своих племенников, один менован Клянкон, сын короля лицейского, а другий Цинамор, брат его прирожоный, гетманство первое шпицы полецил и дал, у которой же первой шпици уставил тисячу рыцеров валечных, мужов заправды моцных, а на валце досветченых (...).
Дня заправду второго, коли заря узашла а светлость солнечная усюды ся указала, а колиж вси шпици с обу сторон на поле вышли, валка окрутна есть ся стала, а вшиток тен день валчено. Много их заправду оного дня побито з греков, але венцейу с троянов, иж греком тогды велика и лепша часть у валце згодилася. Але оного дня, коли ноць пришла, далей есть не валчено. Второго заправду дня грекове послы Деомида и Уликса до кроля Прияма послали, иж бы премире през три месяци моцне корол(ь) Приям дал. Тым то заправду послом пригодился у дорозе Дален, некторый рыцерь досыть багатый и шляхотный, а рожаем з места Тройе, кторый с тыми то послы ку кролю Прияму вел. Послове заправду речь посол(ь)ства своего кролю При-яму верне поведали. Крол(ь) тогды Приямус у стола, наполне-ный разумаитым питьем и кармями, в невымовном товарышстве рыцерьства своего. Але корол(ь) Приямус отповедал у вели­кой вымове окрашоных слов, рекучи о том на тых мест раду уделати. А на тых мест раду свою созвавши. Уси ку данью премирья есть ся згодили и призволили, выявше Гектора, который им премирья дать никак не радил, рекучи, ижь бы грекове израдли-ве и фал(ь)шиве пререченого* премирья желали, хотячи свои умарлы(и) погребать, колиж они спижи не мают(ь), а для набы-тья ее, иж бы потом мели обфитость и достаток, «а мы спижи наши, кторы(и) мамы в месте нашем згромажоны, для такого люду потравимыш». Але кгдыж вшистким то было вдячно, Гек­тор не хотел так многих, на ту то речь змовеных, рады их сказить, кторыж розумом великим на раду медциу многими на едну речь ся сошли, и призволенье дано есть. А естли бы ся иному иная речь видела, не для того всих призволенья ма быть не дер­жана, кадыжуп он мовит, цо ся ему видит. Колиж часто кроть ся пригожает, иж единого сказанья, ал(ь)бо рады, бы теж намней-шиго, многи мудрецы ку своему сказаню, або раде, притегает, то есть раду мудру, ачь коли некоторый раду мудру и лепшую дал бы. А для того Гектор от даней рады тогды ото всих не отступил, ачь коли ему ина мудрейшая рада видела ся, але не хотел так многих сказанья и рады зломати. А так премирье есть дано презщп три месяци. А так греком,- яко и трояном валечным, было есть вдячно, иж бы от валки през то то премире опочинули (...).

раздрукаваць


 

play dad n me unblocked

 
 

 

 

 
2013-2015 © Усе правы абароненыя